CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

Regulamin Centrum Kursów EWS

1. Warunkiem przystąpienia do szkoleń na państwowy tytuł zawodowy instruktora sportu lub rekreacji ruchowej, trenera oraz menedżera sportu organizowanych przez WSEWS jest :

a. przesłanie dokładnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego /pocztą elektroniczną lub tradycyjną/dostępnego na stronach Centrum Kursów : www.kursyews.pl

b. dokonanie wpłaty we wskazanym terminie oraz dostarczenie dowodu wpłaty wraz z pozostałymi dokumentami do Centrum Kursów.

c. dostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów uprawniających do przystąpienia do danego kursu

2. Uiszczenie opłaty jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście uczestników szkolenia, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów na kurs decyduje kolejność wpływu wpłaty na rachunek wskazany przez Uczelnię - Centrum Kursów.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu zwrotu przedpłaty dokonuje się na następujących warunkach:

a. zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%

b. zgłoszenie rezygnacji do 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 50%

c. zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty nie przysługuje

d. zgłoszenie rezygnacji z powodu uzyskania negatywnej oceny ze sprawdzianu wstępnego zwrot przysługuje z potrąceniem 100zł /koszt testu/. W przypadku dopuszczenia do udziału w kursie na indywidualnych warunkach /niedostateczne przygotowanie ruchowe lub umuzykalnienie, niedostateczna umiejętność sportowej techniki/ zwrot nie przysługuje po podjęciu decyzji o uczestnictwie i przystąpieniu do zajęć.

4. Koszty uczestnictwa w kursie oraz koszty podróży i zakwaterowania ponosi uczestnik lub instytucja delegująca na szkolenie.

5. WSEWS zastrzega sobie prawo do odwoływania poszczególnych kursów w przypadku niewystarczającej ilości chętnych którzy spełnili wymogi utworzenia grupy kursowej. W takiej sytuacji WSEWS gwarantuje 100% zwrot wpłaty na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

6. WSEWS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie kursów oraz zmian terminów zjazdów.

7. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych na kursie na państwowy tytuł zawodowy instruktora sportu, rekreacji ruchowej lub menedżera sportu jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków zaliczenia kursu. Szczegółowe warunki zaliczenia oraz formę odrobienia ewentualnych nieobecności przedstawia wykładowca prowadzący szkolenie. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie usprawiedliwiła nieobecności na jakichkolwiek zajęciach lub wyznaczyć inny termin i formę zaliczenia opuszczonych treści programowych. Kursantowi nieobecnemu na zajęciach lub skreślonemu z listy za brak frekwencji nie przysługuje zwrot wpłaty.

8. Zabrania się na zajęciach spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, przebywania w stanie nietrzeźwości pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w szkoleniu. Osobie skreślonej z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

9. W przypadku nie zaliczenia któregokolwiek egzaminu wyznaczony będzie w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc dodatkowy bezpłatny termin 2 egzaminu(poprawkowy).

10. Kolejny 3 termin egzaminu (komisyjny) może być wyznaczony w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszego egzaminu poprawkowego.

Uczestnik przystępujący do egzaminu komisyjnego ponosi dodatkową opłatę w wysokości 100 złotych.

11. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonywania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia oraz mają obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów na których odbywa się szkolenie.

12. Osoba chętna do udziału w kursie przed przybyciem na pierwsze zajęcia podpisuje oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w kursie oraz że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.

Osoba chętna do udziału w kursie podpisuje oświadczenie, ze zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu, który akceptuje oraz została zapoznana z zasadami używania sprzętu.Przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostaje zapoznany z zasadami używania sprzętu.Uczestnicy kursu mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące zmian terminów zjazdów oraz zmian programowych kursu na stronie internetowej w zakładce dla kursantówOrganizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników kursu z ich winyOrganizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników kursu z powodu siły wyższej

13. W szczególnych wypadkach organizator może wyrazić zgodę na wyznaczenie innego terminu egzaminu poprawkowego

14. Materiały szkoleniowe WSEWS stanowią własność intelektualną placówki, zabrania się wykorzystywania ich w formie słownej, pisemnej lub elektronicznej dla celów szkoleniowych kadr kultury fizycznej .

15. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów szkoleniowych bez zgody Centrum Kursów.

16. WSEWS nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania kursu, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.

17. Uczestnik kursów jest zobowiązany posiadać wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (indywidualne lub pakietowe) na czas trwania kursu oraz ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie.

18. Uczestnicy kursu mają obowiązek przestrzegać regulaminu kursu.

19. WSEWS zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008.