CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

MENEDŻER ORLIKA

Centrum oferuje swoim kursantom:

- możliwość uzyskania uprawnień Animatora lub Menedżera

- gwarancję uzyskania uprawnień

- dostęp do panelu kursanta

- możliwość wyboru miejsca uczestnictwa w specjalistycznej praktyce

- możliwość wyboru formy realizacji szkolenia:

a. w drodze kursu, lub

b. w drodze indywidualnego projektu pod kierunkiem promotora

- indywidualne szkolenia oraz nadzór nad projektem prowadzą nasi eksperci :

Prof. WSEWS Marek Rybiński i Prof. WSEWS Maciej Słowak

Kto może uzyskać uprawnienia Animatora Obiektu ORLIK, Menedżera Obiektu ORLIK, Menedżera Sportu lub Menedżera Imprez Sportowych:

- osoba pełnoletnia,

- osoba niekarana sądownie,

- posiada minimum średnie wykształcenie*,

- osoba, która ukończy proces szkolenia ( kurs lub szkolenie indywidualne) w naszym Centrum; opanuje materiał, zaliczy specjalistyczną praktykę i napisze projekt Animatora lub Menedżera

* dopuszczamy możliwość uczestnictwa w procesie szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uprawnienia zostaną nadane w momencie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej

Szkolenia kursowe odbywają się na terenie Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie ul. Jagiellońska 88

Szkolenia kursowe - GRUPOWE

Animator Obiektu ORLIK

Menedżer Obiektu ORLIK

Menedżer Sportu

Menedżer Imprez Sportowych

Kurs trwa 2 weekendy(sobota-niedziela)

Start kursu w pierwszy weekend m-ca

Kurs trwa 3 weekendy(sobota-niedziela)

Start kursu w pierwszy weekend m-ca

Cena kursu : 600 złotych / osoba

Cena kursu: 1500 złotych / osoba

Szkolenia – INDYWIDUALNE

Animator Obiektu ORLIK

Menedżer Obiektu ORLIK

Menedżer Sportu

Menedżer Imprez Sportowych

Dostosowujemy dyspozycyjność kursanta, jego możliwości czasowe oraz tempo opanowania materiału do zaproponowanego terminu uzyskania uprawnień;

Nasi eksperci pozostają w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z dyplomantem; na bieżąco koordynują opracowywany projekt

Cena realizacji indywidualnej: 1000 zł

Cena realizacji indywidualnej: 2000zł

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ KAŻDEGO 1 i 15 dnia MIESIĄCA

 SPRAWDŹ TERMINY KURSÓW GRUPOWYCH  TUTAJ


Harmonogram najbliższych  Kursów Grupowych :WYŚLI ZGŁOSZENIE TUTAJNasze szkolenia są kierowane do wszystkich, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w szkołach, ośrodkach sportu i rekreacji, klubach sportowych, kompleksach sportowych typu ORLIK lub chcą rozpocząć działalność w ramach własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci szkoleń uzyskują oficjalny dyplom Animatora lub Menedżera oraz certyfikat potwierdzający nabyte uprawnienia upoważniające do pracy na wskazanym stanowisku animatorskim lub menedżerskim.

 Zgłozenie na kurs :

1. Wysłać zgłoszenie poprzez formularz internetowy (KLIKNIJ)

2. Dostarczyć osobiście(przy kursach grupowych dokumenty nalezy przynieść na pierwszy zjazd) lub wysłać pocztą  wszystkie niezbędne dokumenty(poświadczone za zgodność z oryginałem w przypadku wysyłki lub do wglądu w przypadku dostarczenia osobiście):

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)-zakładka dokumenty do pobrania

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 3 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

e. Oświadczenie o niekaralności

f. Zaświadczenia/dokumenty które wskazują na przyporządkowanie do danej grupy cenowej(patrz wyżej tabela opłat)

3.Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem:  Nazwa dyscypliny której dotyczy , „imię i nazwisko uczestnika"

np. MENEDŹER SPORTU JAN KOWALSKI


ADRES DO WYSYŁKI:

(Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa)