CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR  - KOSZYKÓWKA

Cena kursu : 1200 złotych

/ szczegóły - kontakt z Koordynatorem - tel. 506 225 277 /

ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 23 1240 6029 1111 0000 4791 5673

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"


2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy wysłać pocztą lub złożyć w siedzibie Uczelni przed rozpoczęciem kursu 

(Adres do wysyłki: Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS,
ul. Startowa 29, 43-300 Bielsko-Biała)

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie jako Uczelnia zajmująca się kształceniem nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów oraz menedżerów sportu prowadzi od 10 lat kursy i szkolenia instruktorskie nadając uprawnienia państwowe instruktorskie, trenerskie i menedżerskie.

Uczelnia zrzeszona jest  w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wydaje dokumenty o charakterze państwowym (legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie i menedżerskie z „orłem w koronie” – wg zatwierdzonych wzorów).

Powyższy kurs instruktorski daje uprawnienia zawodowe – to znaczy daje możliwość wykonywania zawodu instruktora koszykówki, możliwość wykonywania pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.

Kurs instruktora koszykówki przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z wyłączeniem pracy w klubie sportowym i kształcenia w sporcie kwalifikowanym( Mistrzostwa Polski, regularne zawody związkowe, klubowe zawody ligowe itp.)

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają legitymację instruktora koszykówki oraz certyfikat (w języku angielskim) honorowany także we wszystkich krajach Unii Europejskiej

CENA KURSU


część  ogólna i specjalistyczna - 1200zł

Ilość godzin (łącznie ) : 80 ( w części w formie e-learningowej)

Miejsce kursu: Kęty – Hala  (Ośrodek Sportu i Rekreacji) w Kętach

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE DATA REJESTRACJI W SYSTEMIE ZGŁOSZENIOWYM

Forma kursu: wykłady, zajęcia praktyczne. praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje :

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w języku angielskim

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia teoretyczne
 • Egzamin
 • Wydanie dokumentów (legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim)
 • Wynajem obiektów

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne
 • zajęcia teoretyczne – specjalistyczne
 • zajęcia  teoretyczne – ogólne

Program kursu (część specjalistyczna) obejmuje m.in.:


- Przygotowanie strategii treningu oraz organizacja zajęć treningowych
- Przepisy koszykówki, sędziowanie
- Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych
- Organizacja zawodów i turniejów
- Rola koszykówki w edukacji młodzieży
- Wybrane aspekty psychologii sportu
- Zasób specjalistycznych ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne w koszykówce
- Metodyka nauczania oraz technika wykonania poszczególnych elementów w koszykówce
- Zakres umiejętności techniczno-taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w ataku
- Atak indywidualny
- Techniczne umiejętności zawodnika z piłką
- Atak grupowy (współpraca zawodników poruszających się poza polem
i w polu 3 sekund bez zasłon oraz z zasłonami)
- Atak drużynowy (systemy ataku, sytuacje specjalne w ataku)
- Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w obronie
- Obrona indywidualna (postawy w obronie, technika poruszania się w obronie,
obrona 1x1 z piłką i bez piłki)
- Obrona grupowa (przesunięcie, przekazanie, obrona zawodnika mijającego z piłką,
obrona przed ścięciem, zachowanie w obronie przeciwko zasłonom)
- Obrona drużynowa (systemy obrony „każdy swojego” na różnych wysokościach,
system obrony stref, obrona kombinowana)


Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zarejestrować się i wysłać kartę zgłoszeniową
 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktorskim
 2. ubezpieczenie NW na czas trwania kursu
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia  (dyplom ukończenia szkoły wyższej)
 4. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty

d.1 kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)

Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy wysłać pocztą lub złożyć w siedzibie Uczelni przed rozpoczęciem kursu

(Adres do wysyłki: Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Kursów EWS,
ul.Startowa 29, 43-300 Bielsko-Biała)

Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

1200 zł – ksero wpłaty dostarczyć na  pierwszym spotkaniu  lub przesłać na maila: gszulc@ews.edu.pl

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 23 1240 6029 1111 0000 4791 5673

Tytułem: kurs instruktora  koszykówki „Kęty”, „imię i nazwisko uczestnika"

UWAGA!

Na życzenie uczestnika kursu  wystawiamy rachunek !!

W przypadku konieczności wystawiania rachunek na osobę prawną (firma. szkoła itp.) uczestnik  kursu zobowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami):

 1 .pełna nazwa firmy,szkoły itp,

 2. adres z kodem pocztowym

 3. nr NIP-u

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator kursu pod numerem telefonu 506 225 277

* aby kurs mógł się odbyć musi być minimum 15 osób. W innym wypadku organizator może odwołać w/w kurs.KOORDYNATOR CENTRUM KURSÓW

mgr Grzegorz Szulc